Archiwum
stat4u
Miasto Wyszków i okolice, przyroda, fotografie, różności.
Kategorie: Wszystkie | FOTO | Miasto | Przyroda | Różności
RSS
piątek, 27 kwietnia 2007

Na prezentacji projektu studium planu przestrzennego zagospodarowania naszej gminy i miasta Wyszków wyraziłem niezadowolenie z powodu braku pomysłu na „przypięcie” miasta do rzeki.
Uważam, że nasza rzeka jest zbyt ładna by pozostawić ją – na terenie miasta – w stanie takim jak obecnie. Myślę tu o uporządkowaniu obecnego jego brzegu a następnie wymyślenie – wspólnym wysiłkiem zarządu miasta i zaangażowanych mieszkańców – rozwiązań architektonicznych zbliżających miasto i rzekę.

 

Pozwalam sobie przedstawić kilka pomysłów  w tej sprawie. Wydają się oczywiste zważywszy, że „krążą” po Wyszkowie od wielu, wielu lat. Na przedstawionych zdjęciach widać nawet, że istniały już nawet pewne rozwiązania, lecz „zgniły”.

1.Rejon „armaty” przy moście drogowym. Idealne miejsce na letnią kawiarenkę. Wspaniały punkt widokowy. Początkowy punkt zwiedzania plebanii z „Na probostwie w Wyszkowie” i kościoła p.w. św. Idziego, dalej żydowskiego cmentarza – pomnika. Przy okazji możliwość obserwacji ptactwa licznie zamieszkującego łąki. Na rzece zarysy istniejącego kiedyś „portu” dla kajaków i łodzi. Miejsce dla wędkowania.

foto Uczestnicy kursu foto w DK Hutnik w Wyszkowie

foto Radosław Czapski

 

 

                                                                                  foto uczestnicy kursu foto

2.Przejście od mostu drogowego do mostu kolejowego na poziomie rzeki. W rejonie LOKu istniejący kiedyś „port” . W LOKu mały kemping dla wodniaków, a przy dobrej reklamie dla turystów zmotoryzowanych.
Wymagane uporządkowanie terenu, zabezpieczenie skarpy przed osuwaniem i walącymi się - w związku z tym – drzewami. Potrzeba ustawienia ławek.

foto uczestnicy kursu foto

3.Przedłużenie ul. KEN w kierunku rzeki. Początek ciągu spacerowego i szlaku rowerowego po łąkach wzdłuż Bugu, obok Pałacu Skarżyńskich do Rybna i Gulczewa.  Na skarpie przy pałacu, „skansen Bugu” z muzeum regionalnym, duży kamping na rzece pływająca przystań. Ostatnia szansa przeniesienia popadających w ruinę starych obiektów budownictwa regionalnego, w tym nieczynnego wiatraka „holendra”. Szansa przypomnienia jak wyglądały „bindugi” jak buduje się „pychówki”. Na to powinny znaleźć się pieniądze. Na takie regionalne działania Europa da pieniądze. W krajach  UE ogląda się wiele atrakcyjnych turystycznie miejsc które są znacznie mniej atrakcyjne niż to co proponują wyszkowscy „zapaleńcy”.

foto uczestnicy kursu foto

foto uczestnicy kursu foto

 

 

 Kto zechce zaproponować więcej i coś innego? Razem może przekonamy do działań naszych „wybrańców” radnych i burmistrza.

Wiesław Czapski


 

 

 

15:05, wieslawcz , Miasto
Link Dodaj komentarz »
środa, 25 kwietnia 2007

No i w dniu dzisiejszym odbyła się zapowiadana publiczna dyskusja nad studium planu przestrzennego zagospodarowania naszej gminy i miasta.
Dla wyjaśnienia jakiego rodzaju opracowaniem jest Studium  zacytuję kilka akapitów z obowiązującej Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Z bardzo - momentami emocjonalnej dyskusji - wynika, że wielu dyskutantów chciało uzyskać potrzebne im informacje i przekazać swoje uwagi, jednak niekiedy były to zbyt szczegółowe informacje, nieadekwatne do poziomu ogólności właściwego dla planu przestrzennego zagospodarowania.

Art. 1.
1. Ustawa określa:
1) zasady kształtowania polityki przestrzennej przez jednostki samorządu terytorialnego
i organy administracji rządowej;
2) zakres i sposoby postępowania w sprawach przeznaczania terenów na określone
cele oraz ustalania zasad ich zagospodarowania i zabudowy- przyjmując ład przestrzenny i zrównoważony rozwój za podstawę tych działań.
2. W planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym uwzględnia się zwłaszcza:
1) wymagania ładu przestrzennego, w tym urbanistyki i architektury;
2) walory architektoniczne i krajobrazowe;
3) wymagania ochrony środowiska, w tym gospodarowania wodami i ochrony
gruntów rolnych i leśnych;
4) wymagania ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury
współczesnej;
5) wymagania ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa ludzi i mienia, a także
potrzeby osób niepełnosprawnych;
6) walory ekonomiczne przestrzeni;
7) prawo własności;
8) potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa;
9) potrzeby interesu publicznego.

Podane niżej definicje wyjaśniają zakres obowiązywania tego dokumentu.
Art. 2.
Ilekroć w ustawie jest mowa o:
1) „ładzie przestrzennym” - należy przez to rozumieć takie ukształtowanie
przestrzeni, które tworzy harmonijną całość oraz uwzględnia w uporządkowanych
relacjach wszelkie uwarunkowania i wymagania funkcjonalne, społeczno-gospodarcze, środowiskowe, kulturowe oraz kompozycyjno estetyczne;
2) „zrównoważonym rozwoju” - należy przez to rozumieć rozwój, o którym
mowa w art. 3 pkt 50 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony
środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 i Nr 115, poz. 1229, z 2002 r. Nr 74,
poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 233, poz. 1957 oraz z
2003 r. Nr 46, poz. 392);
3) „środowisku” - należy przez to rozumieć środowisko, o którym mowa w art.
3 pkt 39 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska;
4) „interesie publicznym” - należy przez to rozumieć uogólniony cel dążeń i
działań, uwzględniających zobiektywizowane potrzeby ogółu społeczeństwa
lub lokalnych społeczności, związanych z zagospodarowaniem przestrzennym;

Referujący studium – przedstawiciel wykonawcy opracowania – poinformował o ograniczeniach związanych z kształtowaniem przestrzeni gminy i miasta. Głównymi ograniczeniami są ujęte w Planie Rozwoju Mazowsza z 2004 r.; budowa obwodnicy Wyszkowa (obecnie budowana), planowany park krajobrazowy i przebiegający przez nasz teren ciąg drogi nr 50 i 62.

Z informacji przekazanych przez referującego opracowanie wynika kilka ważnych dla nas informacji:
1.Zakład przerobu odpadów (bo nie „wysypisko śmieci”) potencjalnie może być zlokalizowane w Mostówce (Lucynowie) jak to określano dotychczas, lub w rejonie wsi Łosinno, lub w dzielnicy przemysłowej Wyszkowa (za drukarnią Winkowski).

2.Budownictwo rekreacyjne (dacze) zlokalizowane będzie głównie w rejonie Kamieńczyka, Drogoszewa i Ślubowa. Budownictwo mieszkaniowe  lokalizowane będzie w kierunku Leszczydołu i Kamieńczyka. Niepokojącą jest informacja, że przewiduje się zabudowę na terenach zalewowych, chociaż wprowadza się zakaz budowania tam do momentu wybudowania – mówiąc brutalnie – wałów przeciwpowodziowych. Muszę tutaj wyraźnie powiedzieć: nie jest to najmądrzejszy pomysł. Prędzej czy później woda zmiecie te wały i będzie krzyk, że mamy powodzie, że trzeba stawiać jeszcze większe wały itd. itp. Dzisiaj już nie  wolno tak myśleć. Przecież w Wyszkowie jest pod dostatkiem innych terenów pod budownictwo mieszkaniowe!!!

3.Granice jakie wytyczono dla planowanego parku krajobrazowego zostały uzgodnione z Wojewódzkim Konserwatorem Przyrody.

4.Konserwator Zabytków wyznaczył w planie ochronę przestrzeni wokół Kościoła p.w. św. Idziego w Wyszkowie, zabytkową zabudowę miejską rynku w Kamieńczyku i charakterystyczną dla ubiegłego wieku zabudowę miejscowości letniskowej jaką jest Rybienko Leśne.

W dyskusji nad przedstawionymi propozycjami zapytałem o sprawę „otwarcia” miasta na rzekę. Był to bowiem wielokrotnie poruszany problem urbanistyczny i architektoniczny. Wydawało się, że ten problem będzie w tym planie mocno zaakcentowany. Niestety został tu „odfajkowany”. Okazuje się dostęp do Bugu – wg referującego – jest od Rybna do kościoła. Tylko, że jest to dostęp „organoleptyczny” dla pieszych. Miejscami możliwe będzie dojście do rzeki ,ale na terenie niezalewowym na skarpie stoją już budynki.
Jaka więc będzie więź miasta z rzeką? Sądzę, że będzie gorzej niż dziś bo ostatnia wolna działka na skarpie, przy „Pałacu Skarżyńskich" została sprzedana pod koniec poprzedniej kadencji rady miasta.
Nie uzyskałem odpowiedzi jak zarząd widzi opisany tu problem. Czyżby prysły marzenia o skansenie, kempingu, przystani wodnej a pozostał tylko jakiś deptak wzdłuż ogrodzeń sprzedanych działek budowlanych? Czy takie tereny dostępne dla wszystkich mieszkańców zostały sprzedane na kilkaset metrów chodnika?
 Protestuję!

Podobno od najbliższego piątku pojawi się w internecie na stronie miasta i gminy www.wyszkow.pl  pełna wersja studium. Mam nadzieję, że przekazane tutaj informacje będą zweryfikowane przez czytających te sprawozdanie, jeżeli przekazałem je niezbyt precyzyjnie.

Mam nadzieję, że mamy – czytający te informacje i autor tej relacji -  kolejny materiał do przemyślenia.

Miejsca do pisania swoich uwag i opinii jest na tym blogu pod dostatkiem. Zapraszam do dyskusji.
Może kiedyś Wyszków zachwyci swoim pięknem?


Wiesław Czapski

21:43, wieslawcz , Miasto
Link Komentarze (9) »
sobota, 14 kwietnia 2007

 

Wyszków na zdjęciach wczoraj pokazanych wygląda strasznie. Dla zamazania tych nieestetycznych wrażeń, proponuję popatrzeć na wykonane, w większości, w ubiegłym roku zdjęcia najbliższych okolic Wyszkowa. Wiele tych zdjęć zostało zrobionych w odległości nie większej niż 30 minut jazdy rowerem z centrum miasta.
Zachęcam do zwiedzania tych miejsc. Wiosna za chwilę „wybuchnie”.

Wiesław Czapski

 

 

                                                 

 

 

piątek, 13 kwietnia 2007

Minęło już ponad 3 tygodnie od „powieszenia” „Dlaczego Wyszków nie zadziwia....”. Wydawało się, że będzie kilku zainteresowanych tym jak czujemy się w naszym(?) mieście. Niestety tylko gafcio2 w komentarzu wyraził swoją opinię o przedstawionym problemie. Przewidując, że trudno będzie „rozruszać” dyskusję, tuż po wstawieniu na blogu pow. tekstu zadzwoniłem do kilku wyszkowskich architektów prosząc ich o zapoznanie się z moją opinią i przedstawienie swojej na ten temat. Sądziłem, że kto jak kto, ale zawodowcy w tej branży  mają coś do powiedzenia. Przecie to oni – ludzie tego zawodu – na wiele lat, a może i stuleci kształtują architekturę tego miasta.

Dlaczego więc jest tak źle? A może się mylę. Może jest wspaniale i miasto trzeba postawić za wzór innym? Nie znajduję przyczyn dla których administracja samorządowa nie może mieć wpływu na estetykę budowanej struktury miasta. Jeżeli rzeczywiście brak tu jest skutecznego prawa, to chyba należy zdefiniować ten problem i wystąpić z inicjatywą o jego zmianę. Pewnie znalazłoby się wielu burmistrzów, którzy przyłączyliby się do takiego wniosku skierowanego do sejmu.
A jak prawo jest OK.? To czy nic nie można zrobić? Pisze w swoim komentarzu gafcio2 : „Ale chciałbym zaapelować do naszych Włodarzy – ludzie obudźcie się, jest dużo do zrobienia. Nikt nie ma patentu na dobre pomysły. Ale nawet wśród Was jest wielu bardzo dobrych organizatorów, a wśród wyszkowskiej społeczności wiele ciekawych pomysłów. Trzeba to tylko dobrze „posklejać”, żeby nie wyszło kolejne „polskie piekiełko” w stylu „Browaru pod Jastrzębiem”. Myślę, że Panowie Jastrzębscy także chętnie wysłuchaliby takich pomysłów, a jeśli uznaliby je za warte realizacji – zostałyby zrealizowane.”

Oczywiście nic nie jest czarno – białe. Bo jak odpowiedzieć na pytanie: Czy nasze jest gorsze od mojego? Czy nasze miasto ma być takie na jakie stać „mnie” -  właściciela takiego czy innego kawałka ziemi – a stać mnie tylko – na tyle ile widać. A widać może być marnie.

Projekt „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego” został wyłożony do publicznej wiadomości. Zważywszy, że miasto będzie budowane, przez kilkanaście najbliższych lat, tak jak zatwierdzą to nasi radni – warto jest spotkać się z autorami projektu i ew. po dyskusji coś w nim zmienić.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie studium rozwiązaniami odbędzie się 25 kwietnia o godz. 14 w budynku biblioteki miejskiej.

Dla wyjaśnienia, że warto jest zrozumieć dlaczego „jest tak jak jest” proponuję popatrzenia na kilka obrazków z „prawdziwego” Wyszkowa.

Wiesław Czapski

   

   

   

  

 

21:07, wieslawcz , Miasto
Link Dodaj komentarz »
poniedziałek, 09 kwietnia 2007

Na budynku starej plebanii kościoła p.w. św. Idziego Opata, wmurowana jest  tablica czcząca pamięć ks. kanonika Mieczkowskiego i wyszkowian uczestniczących w wojnie polsko - bolszewickiej 1920 r.

Tablica została zainstalowana w sierpniu 2005 r. w trakcie uroczystych obchodów 85 rocznicy sławnej bitwy warszawskiej.
Treść tablicy czci pamięć ważnej dla parafii postaci ks. kanonika i wielu uczestników tej wojny. Szkopuł w tym, że słowa wyryte na tej tablicy mogłyby się znaleźć, po odpowiedniej zmianie nazwiska księdza, prawie w każdej parafii w Polsce.
Tymczasem to miejsce jest jedyne. Jakże ważne dla całej Europy!

Jaki byłby efekt gdyby na plebanii zawisła tablica o treści np. takiej?

Z tej plebanii, 16 sierpnia 1920 r. "Na odgłos strzałów, rozlegających się za Bugiem, dr Julian Marchlewski, jego kolega Feliks Dzierżyński, pomazany od stóp do głów krwią ludzką, i szanowny weteran socjalizmu Feliks Kohn - dali drapaka z Wyszkowa." *  Tak skończyły się marzenia komunistów o panowaniu nad światem.
Chwała żołnierzom Wojska Polskiego, bohaterskim obrońcom Warszawy w Wojnie polsko ? bolszewickiej 1920 r.

Mieszkańcy Wyszkowa. 2010 r.

*) Stefan Żeromski "Na probostwie w Wyszkowie"

Z jednej z wielu plebanii na Mazowszu, ta jedna w świadomości wyszkowian i tych co tę tablicę zobaczą w naturze, obejrzą w telewizorze, przeczytają o niej w gazetach i usłyszą w radiu, stanie się miejscem jedynym w Polsce. W tym miejscu będzie można powiedzieć Europie i światu: tu skończyły się marzenia komunistów o panowaniu nad Europą. Dokonała tego Polska, biedna, wyniszczona rozbiorami i wojną światową. A miejscem  które było ostatnim w marszu na Zachód był Wyszków. Bo to żołnierze rosyjscy pod czerwonym sztandarem dotarli do Ossowa i tam zostali pokonani, ale to stąd - politycy gotowi obwieścić światu zwycięstwo komuny - musieli uciekać. To była  klęska ich idei! Tu był prawdziwy ich koniec w tej wojnie!

Sądzę, że administrację samorządową Wyszkowa czeka wielkie zadanie. Tablica o proponowanej, lub podobnej treści powinna zostać wmurowana bardzo szybko.
Jeżeli mamy ambicję promować miasto to jest to niepowtarzalna okazja. Zgłoszona przed kilku laty przez zespół kierowany przez Marka Głowackiego, obecnie przewodniczącego Rady Miasta, inicjatywa utworzenia Muzeum Wojny 1920 r. powinna się zrealizować. Stara plebania to jedynie możliwe miejsce na jego siedzibę.

Budynek ten powinien znaleźć się w rejestrze zabytków (nie figuruje w Rejestrze zabytków nieruchomych Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków)
a jego remont  sfinansowany z unijnych środków na renowację takich zabytkowych obiektów tj. Programu Operacyjnego "Dziedzictwo Kulturowe"  Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007 - 2013 oraz z Programu Operacyjnego INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO - Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007 - 2013 (Oś priorytetowa XII: Kultura i dziedzictwo kulturowe).

Jest oczywistym, że bez dobrej woli obecnego właściciela tego obiektu - Diecezji Łomżyńskiej - nie powstanie tu takie muzeum. Nie obejdzie się bez merytorycznej pomocy Ministerstwa Kultury, wojewody i burmistrza.

Wmurowanie tablicy o proponowanej treści może być okazją do zorganizowania uroczystości 90?tej rocznicy Bitwy Warszawskiej i powinny to być uroczystości nie tylko o randze uroczystości centralnych w Polsce ale i o zasięgu europejskim.
Niech wiedzą mieszkańcy Europy co im groziło i kto ich od tego ustrzegł. Przy okazji będzie można przypomnieć, że Mur Berliński nie przewrócił się sam, tylko ludzie w Polsce " tupnęli " a w Berlinie "walnęło".


Wiesław Czapski

Plebania znana z

Plebania znana z wydarzeń opisanych przez Stefana Żeromskiego w "Na probostwie w Wyszkowie".

Kościół pw. św. Idziego Opata od strony rzeki Bug

Koścół pw. św.Idziego Opata od strony rzeki Bug

Na wyszkowskim cmentarzu.

    

Na cmentarzu w Wyszkowie.

Kopia pamiątkowej tablicy w kościele pw. św.Idziego Opata

wtorek, 03 kwietnia 2007

Budowana jest obwodnica Wyszkowa. ?Wyszkowiak? publikuje wiele zdjęć pozwalających zorientować się na jakim terenie i w jaki sposób przebiegają prace.
Ze względu na awanturę o przebieg obwodnicy Augustowa, zamieszczam tu kilka zdjęć pozwalających zorientować się co czeka bagno na Rospudzie. A może budowniczowie mają inne technologie budowy mostu (estakady), takie które nie zniszczą takiego ciekawego obiektu przyrodniczego.

Wiesław Czapski
Tuż za przejazdem w Lycynowie

Tuż za przejazdem kolejowym w Lucynowie obwodnica wchodzi w takie środowisko.

Wiercenie pod "palowanie" na brzegu rzeki Bug.

Głębokie odwierty wykonane taką maszyną są zbrojone a potem zalewane betonem.

Wiertnia w całej okazałości

Wiertnia w całęj okazałości. Czy to wjedzie na bagno na Rospudzie.

Ścina Larsena (?) wykonana dla "suchego" wiercenia

Osuszny teren dla wygodnego wiercenia i budowy konstrukcji mostowych. Czy tak będzie osuszne błoto na Rospudzie?

Wodok na palowanie z przeciwległego brzegu rzeki

Widok z przeciwległego brzegu rzeki na "palowanie" w miejscowości Kółko.

Zbrojenie podpory.

Kosmiczny widok na bagnach? Jaka tam będzie technologia? Może się budowniczowie obwodnicy Augustowa odezwą.

Budowa obwodnicy Wyszkowa w luksusowych warunkach bo nie na bagnach

A jak to będzie na bagnach?

Czy bagno wytrzyma jeżeli wejdą na bagno na Rospudzie